Medlemsvillkor för GoBaow

Allmänt:
Följande villkor gäller för medlemskap hos GoBaow. Medlemmen är berättigad att deltaga i våra program i enlighet med dessa villkor och uppgifterna i medlemskontraktet. Villkoren gäller tills vidare. GoBaow har rätt att vidta ändringar i villkoren och eventuella ändringar skall meddelas medlemmen senast 30 dagar innan de träder i kraft.

Anmälan och betalning:
Anmälan måste göras på nytt inför varje termin. Anmälan är bindande. Anmälan innebär platsgaranti samt betalningsskyldighet. Anmälan gör du på GoBaow’s hemsida. Betalning görs via GoBaows hemsida, med faktura, kortbetalning eller Swish. Betalning ska ske inom 14 dagar. Alla fakturor går ut via mail, inte per post. Var noga med att ange korrekt mailadress vid anmälan. Betalningen måste vara oss tillhanda innan första lektionstillfället. Vid betalningspåminnelse, skickas ut efter första veckan, utgår en avgift på 60 kr, betalning måste ske inom 7 dagar annars går ärendet till inkasso. Om du är under 18 år måste målsman skicka mail med telefonnummer och godkännande.

Vi erbjuder möjlighet att delbetala. Detta ska i så fall anges senast vid anmälan. Betalning kan delas upp på maximalt tre delbetalningar.

Avbokning/Uppsägning av medlemskap
Anmälan är bindande, dvs att du är skyldig att betala hela medlemsavgiften om du inte avbokar dig senast 3 veckor innan terminen startar. Om avbokning sker senare än det och tidigare än en vecka innan terminen startar betalas 50% av avgiften tillbaka. Avbokning görs via hello@gobaow.com

Återbetalning av kursavgift
Görs endast på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg. Om du är sjuk längre än tre veckor återbetalas den återstående delen av medlemskapet, minus administrationsavgift 150 kr. Du måste då anmäla detta inom 2 veckor från intygets utfärdande. Avräkning sker från det datum intyget mottagits av oss. Maila oss avbokning pga. sjukdom till hello@gobaow.com

Prova på aktiviteter
Om du vill prova på aktiviteter hos GoBaow, meddelar du detta till hello@gobaow.com

Ångerrätt vid köp
Vid ett köp av GoBaow förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du tydligt meddela GoBaow angående ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till hello@gobaow.com
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer GoBaow återbetala av dig erlagd ersättning för medlemskap utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Om du bett att få påbörja medlemskapet redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail. Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan. Du är inte avanmäld förrän din avanmälan är bekräftad från oss.

Medlemskapet:
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. 

Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 4 år. För medlem som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning.

Medlem är skyldig att omgående meddela GoBaow vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från GoBaow går till registrerad e-post som medlemmen är skyldig att hålla uppdaterad.  

Förväntningar på medlem: 
Alla individer är unika och alla individer ska behandlas med erforderlig respekt.

Det åligger varje medlem att följa trivselregler och regler för användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen.
Alla aktiviteter är frivilliga och man anpassar sitt medlemskap utifrån vad för aktiviteter man är intresserad av. 

Om man som medlem anmält deltagande på de shower som anordnas av GoBaow förväntas man också delta vid repetitionstillfällen. Om man har en giltig ursäkt att inte delta ska denna framföras i god tid till GoBaow. 

Om man som medlem får förhinder inför en show ska detta meddelas direkt till ansvarig person hos GoBaow.

Praktiska ändringar
GoBaow förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, lokaler, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning.
Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

Skador:
Medlem eller målsman för medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i GoBaows aktiviteter. 
Narkotika:
GoBaow har nolltolerans vad gäller bruk av narkotikaklassade preparat. Vid användande av narkotikaklassade preparat kommer medlem att stängas av med omedelbar verkan.

Personuppgifter (GDPR)
GoBaow värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av GDPR * har vi kompletterat våra anmälningsbestämmelser med en integritetspolicy som beskriver hur vi sparar din personliga information. För att underlätta administrationen behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet och e ventuella förändringar i kursverksamheten. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut till andra personer eller bolag och du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort.
Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av GoBaow kommer detta att meddelas av GoBaow. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till GoBaow och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Samtycke till publicering av foto och rörligt bild
Syftet med publicering av foto och rörlig bild är att informera eller marknadsföra GoBaow’s verksamhet. Publicering av foton och rörlig bild kan ske i alla olika typer av grafiska material, såsom affisch, tidningar eller broschyrer, i presentationer, sociala medier och liknande samt GoBaows hemsida. Foto och rörlig bild kan även komma att vara en del i shower producerade av GoBaow. Avbildad persons namn eller personnummer visas inte i samband med publicering av foto och rörlig bild. Samtycket gäller foton och rörlig bild i obegränsad tid även ifall deltagandet avbryts. Samtycke görs eller inte i anmälan.

Övrigt
Skicka en bild till hello@gobaow.com och berätta om när du gjorde något modigt senast.